วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558

ArduinoESP IDE

เป็นสิ่งที่หลายๆ คนอยากให้เป็นคือการเขียน Code แบบ Native บน ESP8266 ยังไงให้งายกว่าที่เป็นอยู่ในปัจุบันนี้ ซึ่งตอนนี้ได้มีการออก  IDE ในรูปแบบเดียวกันกับ Arduino .ทำให้เราสามารถเขียน Code ในรูปแบบเดียวกับกับ Arduino แล้วทำการ upload ลงใน ESP8266 ได้โดยตรงทำให้ชิวิตงายขึ้นเยอะ ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถหาอ่านได้ที่นี่

ก่อนอื่นเราต้องไป Download ArduinoESP IDE มาติดตั่งก่อน Version จะเป็น 1.6.1 ก่อนการใช้งานเราจำเป็นต้องกำหนดค่าเบื่องต้นก่อน

กำหนด Board ใการใช้งานตามรูปกำหนด Port ที่ใช้ในการติดต่อกับ Module


กำหนด Programmer ที่ใช้ในการ Upload


แค่นี้ดราก็พร้อมที่จะใช้งาน Arduino ESP IDE แล้ว เราสามารถทดลองจากตัวอย่าง Code ได้จาก Example


จากนี้เราก็สามารถเขียน Application ควบคุมการทำงานผ่านหน้าWeb ได้โดยงายตัวอย่าง Source  Code

#include <ESP8266WiFi.h>

const char* ssid = "ssid";
const char* password = "password";
String gpio12 = "OFF";
String gpio13 = "OFF";
String gpio14 = "OFF";
String gpio16 = "OFF";

// Create an instance of the server
// specify the port to listen on as an argument
WiFiServer server(80);

void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(115200);
  delay(10);

  // prepare GPIO2
  pinMode(12, OUTPUT);
  digitalWrite(12, 0);
  
  pinMode(13, OUTPUT);
  digitalWrite(13, 0);
  
  pinMode(14, OUTPUT);
  digitalWrite(14, 0);
  
  pinMode(16, OUTPUT);
  digitalWrite(16, 0);
  
  // Connect to WiFi network
  Serial.println();
  Serial.println();
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);
  
  WiFi.begin(ssid, password);
  
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  // Start the server
  server.begin();
  Serial.println("Server started");
  // Print the IP address
  Serial.println(WiFi.localIP());
}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  
  WiFiClient client = server.available();
  if (!client) {
    return;
  }
  
  // Wait until the client sends some data
  Serial.println("new client");
  while(!client.available()){
    delay(1);
  }
  
  // Read the first line of the request
  String req = client.readStringUntil('\r');
  
  client.flush();  
  if (req.startsWith("GET /")){
    send_index(&client);
  }
  if (req.startsWith("POST")){
    process_io(req);
    send_index(&client);
  }  
}

void process_io(String req){
  Serial.print("HTTP Request: ");
  Serial.println(req);
  
  // POST /digital/12/0 HTTP/1.1
  if (req.indexOf("POST /digital") != -1){
    int firstVal, secondVal;
    firstVal = req.substring(14, 16).toInt();
    secondVal = req.substring(17, 18).toInt();
    
    Serial.print("PIN: ");
    Serial.println(firstVal, DEC);  
    Serial.print("STATE: ");
    Serial.println(secondVal, DEC); 
    
    digitalWrite(firstVal, !secondVal);     
  }
}

void send_index(WiFiClient *client){
  
  gpio12 = digitalRead(12) == HIGH ? "ON" : "OFF";
  gpio13 = digitalRead(13) == HIGH ? "ON" : "OFF";
  gpio14 = digitalRead(14) == HIGH ? "ON" : "OFF";
  gpio16 = digitalRead(16) == HIGH ? "ON" : "OFF";
  
  String s = "HTTP/1.1 200 OK\r\nConnection: keep-alive\r\nCache-Control: private, no-store\r\n\r\n";
  s += "<!DOCTYPE HTML><html><head><style>input[type=submit] {font-size:large;width:8em;height:4em;}</style>";
  s += "<meta content=\"text/html;charset=utf-8\"><title>ESP8266</title>";
  s += "<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0\">";
  s += "<body bgcolor=\"#ffe4c4\"><h2>ESP8266-12</h2><hr></body></html>";
  
  s += "<form action=\"/digital/" + String(12) + "/" + String(digitalRead(12)) + "\" method=\"POST\">";
  s += "<input type=\"submit\" value=\"GPI12 " + gpio12 + "\"/></form><br>";
  
  s += "<form action=\"/digital/" + String(13) + "/" + String(digitalRead(13)) + "\" method=\"POST\">";
  s += "<input type=\"submit\" value=\"GPI13 " + gpio13 + "\"/></form><br>";

  s += "<form action=\"/digital/" + String(14) + "/" + String(digitalRead(14)) + "\" method=\"POST\">";
  s += "<input type=\"submit\" value=\"GPI14 " + gpio14 + "\"/></form><br>";  
  
  s += "<form action=\"/digital/" + String(16) + "/" + String(digitalRead(16)) + "\" method=\"POST\">";
  s += "<input type=\"submit\" value=\"GPI16 " + gpio16 + "\"/></form>";  
  client->print(s);
  delay(1);
  Serial.println("Client disonnected");
}

ก่อน Upload ต้องเข้า Mode ฺBoot loader ก่อนน่ะครับโดยการทำให้ GPIO0 Active Low ตอน Module Startup หรือ Module ResetDonate

2 ความคิดเห็น: