วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

NodeMCU GPIO

ในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ GPIO (General-purpose input/output) ของ NodeMCU กับ ซึ่งการจัดขาและการอ้างอิงจะไม่เหมือนกับ ESP8266 ในรูปด้างล่างเป็นตาราง Mapping ระหว่าง NodeMCU กับ ESP8266

ต่อไปในบทความนี้จะอ่างอิงถึง IO Index 4 = PIN4

ก่อนที่เราจะใช้ GPIO เราต้องกำหนด Direction ก่อนว่าเราจะใช้ IO นั้นเป็น Input หรือ Output โดยการใช้คำสั่ง 

gpio.mode()

Syntax

gpio.mode(pin, mode, pullup)

Parameters

pin: 0~12, IO index
mode: gpio.OUTPUT(สำหรับกำหนด OUTPUT) or gpio.INPUT (สำหรับกำหนด INPUT), or gpio.INT(interrupt mode) pullup: gpio.PULLUP or gpio.FLOAT, default: gpio.FLOAT.

Example

  -- set gpio 0 as output.
  gpio.mode(0, gpio.OUTPUT)

gpio.read()

Description

read pin value.

Syntax

gpio.read(pin)

Parameters

pin: 0~12, IO index

Returns

number:0 - low, 1 - high

Example

  -- read value of gpio 0.
  gpio.read(0)

gpio.write()

Description

set pin value.

Syntax

gpio.write(pin)

Parameters

pin: 0~12, IO index
level: gpio.HIGH or gpio.LOW

Returns

nil

Example

  -- set pin index 1 to GPIO mode, and set the pin to high.
  pin=4
  gpio.mode(pin, gpio.OUTPUT)
  gpio.write(pin, gpio.HIGH)

gpio.trig()

Description

set the interrupt callback function for pin.

Syntax

gpio.trig(pin, type, function(level))

Parameters

pin: 1~12, IO index, pin D0 does not support Interrupt.
type: "up", "down", "both", "low", "high", which represent rising edge, falling edge, both edge, low level, high level trig mode separately.
function(level): callback function when triggered. The gpio level is the param. Use previous callback function if undefined here.

Returns

nil

Example

  -- use pin 0 as the input pulse width counter
  pulse1 = 0
  du = 0
  gpio.mode(1,gpio.INT)
  function pin1cb(level)
   du = tmr.now() – pulse1
   print(du)
   pulse1 = tmr.now()
   if level == 1 then gpio.trig(1, "down ") else gpio.trig(1, "up ") end
  end
  gpio.trig(1, "down ",pin1cb)
การกำหนดค่าผ่าน Serial Terminal โดยกำหนดให้ IO Index 4 เป็น OUTPUT ทดลองต่อวงจรตามรูปอ้างอิงกับ ESP8266-01 โดยที่ GPIO2 = IO Index 4

Wiring
 • RX -> TX
 • TX -> RX
 • CH_PD -> 3.3V
 • GPIO 0 -> GND
 • VCC -> 3.3V
 • GND -> GND

ESP8266-01


Set IO Index 4 เป็น OUTPUT 

pin = 4
gpio.mode(pin, gpio.OUTPUT)


หลังจากที่กำหนดแล้วเราก็สามารถกำหนด Logic เป็น 1 หรือ 0 ได้ นั่นก็คือการ On และ Off  LED นั่นเอง

Logic 1 = On

Logic 0 = Offหวังว่าคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยน่ะครับ ^^
Donate

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น